Công ty TNHH VBB VIETNAM

Liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lương Yên, Hà Nội, Việt Nam 

Tel: +84 (0) 916 88 73 88

Email: lan.nguyen@vietbiz-vbb.com; vietbiz.vbb@gmail.com 

Website: www.vietbiz-vbb.com

Đại diện của Alliance Experts tại Việt Nam – Hỗ trợ xuất khẩu và phát triển thị trường tại 30 quốc gia trên thế giới

Website: https://www.allianceexperts.com/vi/